Όροι Χρήσης

Παρακάτω καθορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής «Ενημέρωση Μερισματούχων επί Μερισμάτων ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ». Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι λέξεις «εμείς», «δικό μας» ή «μας», αφορούν στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (εφεξής ΜΤΑ) το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε το 1939 βάσει του ΑΝ 1988/1939.

Το ΜΤΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΚΜΗ), προσφέρει προς χρήση την εφαρμογή θέματος υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση της εφαρμογής μόνον εφόσον συμφωνούν με αυτούς και τους αποδέχονται πλήρως.

Σκοπός της εφαρμογής είναι να δώσει στους μερισματούχους τη δυνατότητα να εμφανίζουν και να μεταφορτώνουν τοπικά (download) στον υπολογιστή τους, τα ατομικά τους μηνιαία και ετήσια ενημερωτικά σημειώματα επί των καταβληθέντων μερισμάτων ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ.

To MTA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους μερισματούχους για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τον παρόντα ιστοχώρο.

Περιορισμός ευθύνης

Το ΜΤΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της εφαρμογής και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής.

Ωστόσο, το ΜΤΑ δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της εφαρμογής που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οφείλεται στη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, σε καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, σε τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, σε διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή άλλους λόγους.

Το ΜΤΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου και των υπηρεσιών του, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της εφαρμογής ή του ιστοχώρου που τη φιλοξενεί θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής και του ιστοχώρου που τη φιλοξενεί, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κώδικα, αρχείων λειτουργίας κ.λ.π, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΓΕΑ/ΚΜΗ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, αποθήκευση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό, πλην των ρητώς επιτρεπόμενων ενεργειών στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών του ΜΤΑ προς τους μερισματούχους.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης και άδειας του ΓΕΑ/ΚΜΗ.

Η εμφάνισή του περιεχομένου της εφαρμογής και του ιστοχώρου που τη φιλοξενεί, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν, δεσμεύονται και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιούν την εφαρμογή και τον ιστοχώρο που τη φιλοξενεί για οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:

Η χρήση της εφαρμογής και του ιστοχώρου που τη φιλοξενεί πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την εφαρμογή και τον ιστοχώρο που τη φιλοξενεί, σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, καθώς και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών δεδομένων που εισάγει. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. λογιστή) που θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή για λογαριασμό του.

Νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή

Η χρήση της εφαρμογής και η λήψη αρχείων από αυτήν, καθώς και η εφαρμογή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Τα ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για κάθε αντιδικία που προκύπτει από τη χρήση της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος ή μέρος αυτού, που περιλαμβάνεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, κριθεί από αρμόδια Αρχή μη έγκυρος, παράνομος ή χωρίς δυνατότητα εφαρμογής, ο εν λόγω όρος αποσπάται από τους υπόλοιπους όρους, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της εφαρμογής δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν της ταυτοποίησής του. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το ΜΤΑ.

Το ΜΤΑ διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς. Η πρόσβαση στο λογαριασμό πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών στοιχείων που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του μερισματούχου. Ο συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στο ΜΤΑ ότι η πρόσβαση στα στοιχεία του μερισματούχου προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.

Συλλογή στοιχείων αναγνώρισης - Χρήση cookies

Το ΜΤΑ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως ενδεικτικά τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της εφαρμογής, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του ιστοχώρου που τη φιλοξενεί.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρμογής.